SalgsbetingelserLevering og fragt


Levering finder sted fra vort lager i Vissenbjerg, dog undtagelsesvis fra Bejo's lager i Holland og fra Rijk Zwaan's lager i Tyskland. Levering finder sted under forbehold af force majeure, således at vi er uden ansvar, hvis leveringen forsinkes eller umuliggøres af årsager vi ikke er herre over. I tilfælde af for lille avl, mislykket avl, eller hvis vores leverandører undlader at levere, forbeholder vi os ret til at levere pro rata eller annulere ordren. Der ekspederes ikke mindre afvejninger end de i prislisten nævnte. Alle forsendelser afsendes for købers regning og risiko på den måde, som vi finder mest formålstjenlig. I tilfælde af transportskade på en forsendelse, eller bortkomst af en forsendelse, skal kunden reklamere direkte til transportfirmaet.


Priser


Priserne i vores katalog er excl. moms og fragt. Der foretages ikke afvejninger under 100,- kr. Der tages forbehold for prisjusteringer i tilfælde af større valutaændringer eller prisændringer fra vores leverandører.


Betalingsbetingelser


Os bekendte solide købere ydes rentefri kredit i 30 dage. Ved overskridelse af betalingsfristen tillægges 1,5% i rente pr. måned. Overholdes betalingsfristen ikke, vil fremtidige leveringer blive sendt efter forudbetaling. Er betalingsmåden ikke aftalt, sendes varene altid efter forudbetaling.
De produkter, som sælger har leveret, forbliver sælgers ejendom indtil køber har betalt købesummen. Heraf følger, at køber ikke er berettiget til at pantsætte produkterne eller behæfte disse med nogen som helst anden slags ret.
Hvis køber undlader eller misligholder opfyldelsen af sine forpligtelser, så er alle udenretslige inkassoomkostninger og retssagers omkostninger for købers regning.

Bilæggelse af tvister

I tilfælde af en tvist skal parterne i første instans prøve at finde en løsning ved at holde samråd med hinanden evt. udvidet med konfliktmægling, før parterne forelægger tvisten ved en voldgiftsinstans eller civilretsdommer. 
Medmindre parterne indbyrdes har aftalt voldgift påkendes enhver tvist første instans af det civilretslige system i Danmark.


Garantibestemmelser


Garanti ydes alene i det omfang vore leverandører yder en sådan. Der ydes garanti efter EU's regler om handel med standardfrø. Alle opgivne spireprocenter er opnået ved laboratorietests og er slutspiretal. For al handel med frø, stikløg og småplanter gælder, at vi i medfør af de indenfor branchen gældende regler, alene kan påtage os erstatningsansvar for fejl og mangler, herunder afgrødetab og lignende, med et indtil det for den pågældende leverance fakturerede beløb, og at vi derudover i intet tilfælde yder erstatning. Alle ovennævnte forbehold gør sig også gældende overfor tredjemand. Det er en betingelse for erstatningsansvar, at frøet er leveret til den endelige forbruger i uåbnet original emballage, at frøet er udsået samme år som det er indkøbt, og at erstatningskravet er afgivet til os, så snart skaden har kunnet konstateres. Det må ligeledes bevises, at den mindre afgrødeværdi ikke skyldes kulturfejl, vejrlig, sygdoms- og insektangreb eller andre forhold, som vi er uden indflydelse på.


Forbud mod efteravl og/eller opformering


Køber er ikke berettiget til at bruge de leverede produkter og/eller de deraf frembragte komponenter og/eller det deraf frembragte plantemateriale til videre opformering og/eller efteravl af forældrelinier. Køber er ligeledes ikke berettiget til at bruge de leverede produkter og/eller de deraf frembragte komponenter og/eller det deraf frembragte plantemateriale til opformering, at tilbyde disse til salg, at sælge disse, at importere eller eksportere disse, samt at have disse på lager med henblik på udførelse af nogen af ovennævnte eller lignende handlinger. Dette forbud gælder alle sorter afledt af sorter, som er leveret at Sælger. I tilfælde af gensalg af de leverede produkter, skal Køber pålægge hans køber ovennævnte klausul, med påstand om straf i form af bøde for hver overtrædelse. Bøden vil ikke være mindre end Købers opnåede fortjeneste. Køber skal give indehaveren af Plant Breeders' Right, eller en repræsentant for denne, direkte adgang til hans virksomhed, og i særdeleshed hans væksthuse, for at muliggøre en inspektion i tilfælde af mistanke om opformering eller efteravl af forældrelinier. Samme praksis gælder også aktiviteter udført af trejdemand på Købers vegne. Køber skal på Sælgers forespørgsel give omgående adgang til alle administrative dokumenter med relation til de relevante forældrelinier.


Reklamationer


Enhver reklamation skal anmeldes umiddelbart efter, at fejl eller skader kan konstateres. Eventuelle følgeskader dækkes ikke. Det er kundens pligt straks ved forsendelsens modtagelse at kontrollere, at de fremsendte varer er i overensstemmelse med det bestilte/fakturerede. Hvis det af frøets udseende eller posens påskrift kan fastslås, at der er leveret en anden sort eller frøart end den bestilte, bortfalder vores erstatningsansvar.


Kulturanvisninger


Kulturanvisninger, sortsbeskrivelser og tabeller er vejledende og uden ansvar for os, da vejrlig og kulturtekniske forhold kan have afgørende betydning. Vedr. modstandsdygtighed mod sygdomme og skadedyr anvendes følgende begreber:

Immun: Ikke modtagelig for angreb eller infektion af det angivne skadedyr eller sygdom.

Høj resistens: Sorters evne til i høj grad at begrænse vækst og udvikling af den angivne sygdom eller angreb af det angivne skadedyr i sammenligning med modtagelige sorter under samme vækstforhold og smittetryk. Sorterne kan dog vise sygdomssymptomer og skader under meget kraftige smittetryk.

Middel resistens: Sorter der begrænser vækst og udvikling af den angivne sygdom eller angreb af det angivne skadedyr, men som viser flere symptomer eller skader end sorter med høj resistens. Symptomerne vil dog være svagere end hos modtagelige sorter under samme vækstforhold og smittetryk.

Modtagelige sorter: Sorter som mangler evnen til at begrænse vækst og udvikling af den angivne sygdom eller angreb af et angivet skadedyr.


Returnering


Leverede varer tages ikke retur. Hvor der i undtagelsestilfælde accepteres returnering i original uåbnet emballage krediteres frøet med fakturabeløbet minus 15 %. Specialbehandlet frø (primed frø, insekticidcoated frø m. v. ) tages aldrig retur.


Forbehold

Der tages forbehold for trykfejl.


Home Terms & Conditions